top of page

Algemene voorwaarden

1. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

 

2. De eerste betaling is een maand na de datum van ondertekening van de overeenkomst. Deze wordt pro-rato berekend en loopt tot aan de volgende maand. De abonnementsduur start direct na aanschaf van het abonnement in de webshop en wordt aangegaan voor de afgesloten periode en vermelde tijd.

 

3. De automatische afschrijvingen van de verschuldigde bedragen vinden plaats in de eerste week van elke maand/kwartaal van het door de klant opgegeven bankrekeningnummer en bij vooruitbetaling.

 

4. Abonnementsgeld wordt niet terugbetaald. Rittenkaarten blijven 6 maanden geldig na aankoopdatum.

 

5. ONE Gym Venlo heeft het recht haar prijzen te wijzigen.

 

6. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan u de toegang tot ONE Gym Venlo worden ontzegd.

 

7. Indien u uw betalingsverplichtingen niet nakomt, kan een incassoprocedure opgestart worden voor het innen van de verschuldigde contributie, verhoogd met incasso- en administratiekosten.

 

8. De overeenkomsten zijn bindend. Voortijdige beëindiging is niet mogelijk. Medische gronden kunnen als uitzondering worden geaccepteerd. In dit geval kan het abonnement ook gepauzeerd worden tot de abonnementhouder weer hersteld is en wordt het abonnement verlengd met de periode van de duur van de pauzering. 

 

9. Opzegging van het lidmaatschap aan het einde van uw abonnementsperiode, dient minimaal 1 maand voor de afgesloten dag van de volgende kalendermaand te geschieden (Bijvoorbeeld: Uw abonnement loopt af per 23 januari. U dient dan op te zeggen vóór 23 december).

 

10. Opzeggen dient altijd per email of schriftelijk te geschieden.

 

11. Bij niet tijdig opzeggen wordt het lidmaatschap automatisch met het van toepassing zijnde abonnement verlengd. Met dien verstande dat bij een jaarabonnement, na afloop van de volledige abonnementsperiode, het abonnement maandelijks opzegbaar is, tenzij de klant heeft aangegeven dat het abonnement opnieuw kan worden afgesloten voor de volledige periode.

 

12. ONE Gym Venlo heeft het recht om bij wangedrag leden de toegang te weigeren.

13. ONE Gym Venlo is gerechtigd de groepslessen te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van ONE Gym Venlo om de groepslessen te verplaatsen. Leden worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is ONE Gym Venlo gerechtigd de leden die zich het laatst hebben aangemeld voor de groepslessen te weigeren.

14. Leden dienen gebruik te maken van het reserveringssysteem PaynPlan, waarbij de mogelijkheid is tot 24 uur van te voren aan te melden en tot 4 uur voor aanvang vd les af te melden in het reserveringssysteem. ONE Gym Venlo behoudt zich het recht de groepsles te annuleren bij minder dan 5 deelnemers. ONE Gym Venlo dient dit minimaal 12 uur voor aanvang van groepsles door te geven.

 

15. Tevens kan ONE Gym Venlo in het geval van wangedrag het lidmaatschap beëindigen zonder dat enige terugbetaling aan de orde is. Alle nog verschuldigde

lidmaatschapsgelden tot het einde van de abonnementsperiode blijven invorderbaar.

 

16. ONE Gym Venlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel ontstaan bij activiteiten tijdens de training of ontstaan in of rond de accommodatie.

 

17. ONE Gym Venlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van kleding of andere goederen.

 

18. Achtergelaten kleding en/of andere eigendommen worden 1 maand bewaard en hierna vernietigd.

 

19. Alle kids lessen worden tijdens schoolperiode gegeven. De lessen vervallen tijdens álle schoolvakanties

 

20. Tijdens alle Feestdagen is ONE Gym Venlo gesloten

 

21. Kinderen zijn welkom in de kidscorner tijdens het volgen van een Personal Training of groepsles, maar blijven ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de ouder/begeleider met wie deze mee is. Aanmelden van kinderen is verplicht en kan via info@onegymvenlo.nl .

 

22. Tijdens binnen trainingen/groepslessen is het meenemen van een handdoek en dragen van binnenschoeisel verplicht. Schoenen buiten gedragen, dienen bij binnenkomst te worden verwisseld. Dit vanuit hygiënisch oogpunt. 

bottom of page